باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 994
 • شهریار
 • 183
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 978
 • کردامیر
 • 236
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 971
 • خوشنام
 • 252
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 416
 • باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 582
 • باغ ویلا 1300 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 1856
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 934
 • ملارد
 • 456
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 1580
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 1702
 • باغ ویلا 10000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 556
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 480
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 889
 • خوشنام
 • 422
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 1852
 • باغ ویلا 1070 متری در کردزار شهریار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 514
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 1411
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 936
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 955
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 862
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 614
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 1497
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 100
 • تیسفون
 • 1025

باغ ویلا ویژه