باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 946
 • قشلاق
 • 1618
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 3717
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1108
 • کردزار
 • 2854
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1099
 • ملارد
 • 763
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1097
 • ملارد
 • 1010
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1091
 • ملارد
 • 2085
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 765
 • کردزار
 • 4922
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1082
 • لم آباد
 • 1245
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1076
 • شهریار
 • 897
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1075
 • قشلاق
 • 1295
 • باغ ویلا 1015 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1074
 • شهریار
 • 756
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1069
 • شهریار
 • 1150
 • باغ ویلا 550 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1064
 • شهریار
 • 1615
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1063
 • کردزار
 • 1550
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1052
 • کردزار
 • 2580
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1030
 • لم آباد
 • 1271
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 2146
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1018
 • شهریار
 • 2511
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1017
 • شهریار
 • 2377
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1015
 • کردزار
 • 2990
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 2105

باغ ویلا ویژه