باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 1015 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1074
 • شهریار
 • 34
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1069
 • شهریار
 • 184
 • باغ ویلا 550 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1064
 • شهریار
 • 266
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1063
 • کردزار
 • 273
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1061
 • ملارد
 • 223
 • باغ ویلا 850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1055
 • شهریار
 • 497
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1052
 • کردزار
 • 619
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 876
 • کردزار
 • 1631
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1030
 • لم آباد
 • 642
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1028
 • کردزار
 • 506
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 1099
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1018
 • شهریار
 • 1557
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1017
 • شهریار
 • 1353
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1015
 • کردزار
 • 1777
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 1371
 • باغ ویلا 480 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1011
 • ملارد
 • 1283
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1008
 • محمدشهر
 • 1631
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 994
 • شهریار
 • 1164
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 978
 • کردامیر
 • 614
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 971
 • خوشنام
 • 1145
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 2759

باغ ویلا ویژه