باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 966
 • لم آباد
 • 43
 • باغ ویلا 480 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 197
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 326
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 944
 • قشلاق
 • 178
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 938
 • قشلاق
 • 290
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 1509
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 979
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 388
 • باغ ویلا 700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 911
 • ابراهیم اباد
 • 807
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 921
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 467
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 372
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 657
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 489
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 641
 • باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 740
 • محمدشهر
 • 1275
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 681
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 683
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 983
 • باغ ویلا 800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 675
 • محمدشهر
 • 1507

باغ ویلا ویژه