باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 551
 • شهریار
 • 3331
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1057
 • ملارد
 • 1591
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1026
 • لم آباد
 • 1202
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1019
 • ملارد
 • 2091
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 999
 • محمدشهر
 • 3011
 • باغ ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 984
 • وحیدیه
 • 990
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 980
 • لم آباد
 • 3079
 • باغ ویلا 600 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 969
 • خوشنام
 • 2575
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 966
 • لم آباد
 • 1172
 • باغ ویلا 480 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 1735
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 1866
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 944
 • قشلاق
 • 1063
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 3550
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 2986
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 1355
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 2872
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 1258
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 826
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 1536
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 984
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 1429

باغ ویلا ویژه