باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1019
 • ملارد
 • 58
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 999
 • محمدشهر
 • 1056
 • باغ ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 984
 • وحیدیه
 • 490
 • باغ ویلا 600 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 969
 • خوشنام
 • 1173
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 966
 • لم آباد
 • 519
 • باغ ویلا 480 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 907
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 1046
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 944
 • قشلاق
 • 422
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 2357
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 2179
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 605
 • باغ ویلا 700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 911
 • ابراهیم اباد
 • 1112
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 1637
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 773
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 547
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 1030
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 704
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 965
 • باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 740
 • محمدشهر
 • 1752
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 1150
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 1269

باغ ویلا ویژه