باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 57
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 120
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 179
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 537
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 304
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 316
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 874
 • باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 740
 • محمدشهر
 • 611
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 461
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 559
 • ویلادشت
 • 409
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 370
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 669
 • باغ ویلا 800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 675
 • محمدشهر
 • 893
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 572
 • باغ ویلا 1300 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 63
 • خوشنام
 • 726
 • باغ ویلا 500 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 44
 • تیسفون
 • 687
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 623
 • باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 550
 • کردامیر
 • 1070
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 551
 • شهریار
 • 576
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 620
 • ملارد
 • 750
 • باغ ویلا 1630 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 621
 • ویلادشت
 • 729

باغ ویلا ویژه