باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 551
 • شهریار
 • 4903
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1057
 • ملارد
 • 2664
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1026
 • لم آباد
 • 2025
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1019
 • ملارد
 • 2996
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 999
 • محمدشهر
 • 3836
 • باغ ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 984
 • وحیدیه
 • 1229
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 980
 • لم آباد
 • 3897
 • باغ ویلا 600 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 969
 • خوشنام
 • 3246
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 966
 • لم آباد
 • 1317
 • باغ ویلا 480 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 2095
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 2089
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 944
 • قشلاق
 • 1266
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 3912
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 3230
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 1594
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 3147
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 1369
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 914
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 1666
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 1063
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 1561

باغ ویلا ویژه