باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 278
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 206
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 200
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 613
 • باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 740
 • محمدشهر
 • 378
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 340
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 559
 • ویلادشت
 • 310
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 263
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 513
 • باغ ویلا 800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 675
 • محمدشهر
 • 510
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 422
 • باغ ویلا 1300 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 63
 • خوشنام
 • 570
 • باغ ویلا 500 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 44
 • تیسفون
 • 476
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 496
 • باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 550
 • کردامیر
 • 715
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 551
 • شهریار
 • 416
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 620
 • ملارد
 • 468
 • باغ ویلا 1630 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 621
 • ویلادشت
 • 519
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 705
 • کردزار
 • 612

باغ ویلا ویژه