باغ ویلا های دارای نگهبانی

 • باغ ویلا 2890 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1268
 • وصال
 • 1000
 • باغ ویلا 600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1395
 • شهریار
 • 99
 • باغ ویلا 400 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1389
 • ملارد
 • 126
 • باغ ویلا 420 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1388
 • ملارد
 • 183
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 3747
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1152
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1301
 • شهریار
 • 1064
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 1227
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1387
 • ملارد
 • 184
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 9941
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 9966
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1371
 • خوشنام
 • 315
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1370
 • خوشنام
 • 419
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1369
 • لم آباد
 • 353
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 4197
 • باغ ویلا 1550 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1353
 • کردزار
 • 303
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1351
 • ملارد ویلا شمالی
 • 502
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1349
 • ملارد
 • 265
 • باغ ویلا 500 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1348
 • ابراهیم اباد
 • 701
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 3744
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 3803

باغ ویلا ویژه