باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 8726
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 3748
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1152
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 1227
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 9941
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1384
 • لم آباد
 • 232
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 9966
 • باغ ویلا 380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1372
 • خوشنام
 • 616
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1370
 • خوشنام
 • 419
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1369
 • لم آباد
 • 353
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 4197
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1358
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 233
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 3745
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 3804
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1343
 • محمدشهر
 • 634
 • باغ ویلا 1000 متری در البرز البرز

 • کد: 1342
 • البرز
 • 963
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1337
 • کردزار
 • 716
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1154
 • شهریار
 • 3200
 • باغ ویلا 1100 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1332
 • ملارد ویلا شمالی
 • 373
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 4643
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 7649

باغ ویلا ویژه