باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 1830 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 871
 • قشلاق
 • 10
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 20
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 165
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 85
 • باغ ویلا 1024 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 860
 • زیبادشت
 • 151
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 858
 • خوشنام
 • 192
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 855
 • کردزار
 • 153
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 314
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 369
 • باغ ویلا 800 متری در شهریار شهریار

 • کد: 837
 • شهریار
 • 308
 • باغ ویلا 3500 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 165
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 847
 • شهریار
 • 145
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 208
 • باغ ویلا 1600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 828
 • کردزار
 • 245
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 204
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 288
 • باغ ویلا 1300 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 842
 • کردامیر
 • 135
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 1597
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 398
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 802
 • تیسفون
 • 162
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 293

باغ ویلا ویژه