باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 5000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 750
 • ارسطو
 • 7873
 • باغ ویلا 700 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1411
 • ملارد
 • 358
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 9588
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 4790
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1453
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 1636
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 10428
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1384
 • لم آباد
 • 426
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 10554
 • باغ ویلا 380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1372
 • خوشنام
 • 910
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1370
 • خوشنام
 • 669
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1369
 • لم آباد
 • 550
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 4766
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1358
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 404
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 4144
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 4298
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1343
 • محمدشهر
 • 1025
 • باغ ویلا 1000 متری در البرز البرز

 • کد: 1342
 • البرز
 • 1280
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1337
 • کردزار
 • 948
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1154
 • شهریار
 • 3385
 • باغ ویلا 1100 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1332
 • ملارد ویلا شمالی
 • 514

باغ ویلا ویژه