باغ ویلا های قیمت مناسب

 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1150
 • کردزار
 • 127
 • باغ ویلا 1000 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1149
 • شهرک والفجر
 • 166
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1147
 • خوشنام
 • 104
 • باغ ویلا 1440 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1146
 • لم آباد
 • 124
 • باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1145
 • شهریار
 • 217
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1143
 • کردامیر
 • 278
 • باغ ویلا 1250 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1037
 • یبارک
 • 1284
 • باغ ویلا 910 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1142
 • وحیدیه
 • 471
 • باغ ویلا 850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1055
 • شهریار
 • 2550
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 242
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1140
 • کردزار
 • 557
 • باغ ویلا 2290 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1139
 • زیبادشت
 • 406
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 841
 • صفادشت
 • 1689
 • باغ ویلا 2040 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1138
 • صفادشت
 • 413
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 3043
 • باغ ویلا 720 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1135
 • خوشنام
 • 1157
 • باغ ویلا 830 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1134
 • وحیدیه
 • 468
 • باغ ویلا 1850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1133
 • شهریار
 • 377
 • باغ ویلا 632 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1130
 • کردامیر
 • 865
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1129
 • شهریار
 • 496
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 3178

باغ ویلا ویژه