باغ ویلا های قیمت مناسب

 • باغ ویلا 2890 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1268
 • وصال
 • 1000
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 8726
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1301
 • شهریار
 • 1064
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 1227
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 9941
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 9966
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 4198
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1349
 • ملارد
 • 265
 • باغ ویلا 500 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1348
 • ابراهیم اباد
 • 701
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 3804
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1347
 • ملارد
 • 389
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1345
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 344
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1343
 • محمدشهر
 • 634
 • باغ ویلا 1000 متری در البرز البرز

 • کد: 1342
 • البرز
 • 963
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1340
 • کردزار
 • 669
 • باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1338
 • کردزار
 • 383
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1337
 • کردزار
 • 716
 • باغ ویلا 640 متری در بکه شهریار

 • کد: 1336
 • بکه
 • 650
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1335
 • کردزار
 • 327
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1154
 • شهریار
 • 3200
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1183
 • کردزار
 • 4517

باغ ویلا ویژه