باغ ویلا های گران قیمت

 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 965
 • باغ ویلا 1400 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1214
 • لم آباد
 • 680
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1197
 • دهکده ویلایی باران
 • 2917
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 6586
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 681
 • خوشنام
 • 4490
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 3204
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 5591
 • باغ ویلا 10000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1186
 • خوشنام
 • 2211
 • باغ ویلا 15000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1178
 • محمدشهر
 • 3157
 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 4345
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 2441
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 8907
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 12920
 • باغ ویلا 1914 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1144
 • زیبادشت
 • 4583
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 8833
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 5342
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2898
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 10158
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 1494
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1100
 • محمدشهر
 • 3991
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 9600

باغ ویلا ویژه