باغ ویلا های گران قیمت

 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 897
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 819
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 5285
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 7753
 • باغ ویلا 1914 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1144
 • زیبادشت
 • 1691
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 6582
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 3732
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2028
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 4833
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 2627
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 740
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1100
 • محمدشهر
 • 1873
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 6609
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 6324
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 7107
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 942
 • خوشنام
 • 3986
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1095
 • خوشنام
 • 1825
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 3807
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 990
 • باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1072
 • محمدشهر
 • 2798
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 1299

باغ ویلا ویژه