باغ ویلا های گران قیمت

 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1197
 • دهکده ویلایی باران
 • 62
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 3753
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 681
 • خوشنام
 • 2930
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 867
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 4112
 • باغ ویلا 10000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1186
 • خوشنام
 • 909
 • باغ ویلا 15000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1178
 • محمدشهر
 • 1187
 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 2302
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 1566
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 6602
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 9751
 • باغ ویلا 1914 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1144
 • زیبادشت
 • 2927
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 7420
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 4342
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2315
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 6766
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 939
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1100
 • محمدشهر
 • 2605
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 7646
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 7143
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 7774

باغ ویلا ویژه