باغ ویلا های گران قیمت

 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1197
 • دهکده ویلایی باران
 • 1926
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 5574
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 681
 • خوشنام
 • 3984
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 2439
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 5109
 • باغ ویلا 10000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1186
 • خوشنام
 • 1689
 • باغ ویلا 15000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1178
 • محمدشهر
 • 2258
 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 3404
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 2025
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 7850
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 11504
 • باغ ویلا 1914 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1144
 • زیبادشت
 • 3830
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 8185
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 4836
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2562
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 8653
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 1166
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1100
 • محمدشهر
 • 3324
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 8639
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 8076
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 8285

باغ ویلا ویژه