باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد (صفحه 3)

 • باغ ویلا 3000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 573
 • کردامیر
 • 492
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 54
 • خوشنام
 • 834
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 603
 • خوشنام
 • 861
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 695
 • محمدشهر
 • 974
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 834
 • باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 92
 • صفادشت
 • 773
 • باغ ویلا 2000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 524
 • ارسطو
 • 893
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 528
 • زیبادشت
 • 904
 • باغ ویلا 1700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 93
 • زیبادشت
 • 1164
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 773
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 580
 • خوشنام
 • 703
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 589
 • دهکده ویلایی باران
 • 1004
 • باغ ویلا 2150 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 689
 • زیبادشت
 • 867

باغ ویلا ویژه