باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 340
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 562
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 955
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 760
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 492
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 1070
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 1169
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 1263
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 933
 • کردزار
 • 745
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 626
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 1109
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 1563
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 1466
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 2456
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 956
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 777
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 1197
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 2094
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 1813
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 836
 • خوشنام
 • 719
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 663

باغ ویلا ویژه