باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 3482
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1176
 • وصال
 • 300
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1175
 • وصال
 • 261
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 4739
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1172
 • شهریار
 • 517
 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1156
 • شهریار
 • 815
 • باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1145
 • شهریار
 • 1201
 • باغ ویلا 2040 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1138
 • صفادشت
 • 1312
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 4070
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2174
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1120
 • خوشنام
 • 696
 • باغ ویلا 2250 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 116
 • ابراهیم اباد
 • 582
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1112
 • وصال
 • 1209
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 1099
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 4165
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1093
 • شهریار
 • 723
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 1349
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 1437
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 1794
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 1170
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 908

باغ ویلا ویژه