باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 547
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 528
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 342
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 654
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 834
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 870
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 933
 • کردزار
 • 600
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 510
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 860
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 1134
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 1187
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 1850
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 766
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 607
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 893
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1741
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 1329
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 836
 • خوشنام
 • 580
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 540
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 1121
 • باغ ویلا 2050 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 844
 • قشلاق
 • 726

باغ ویلا ویژه