باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 206
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 312
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 243
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 404
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 683
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 653
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 933
 • کردزار
 • 480
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 460
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 692
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 945
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 1031
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 1553
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 686
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 530
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 766
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1591
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 1108
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 836
 • خوشنام
 • 502
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 475
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 935
 • باغ ویلا 2050 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 844
 • قشلاق
 • 628

باغ ویلا ویژه