باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 2462
 • باغ ویلا 3030 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 3864
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 6683
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 4861
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1260
 • محمدشهر
 • 694
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1170
 • شهریار
 • 2693
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 9214
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 1908
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 3278
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 4138
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 4207
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 7509
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 2363
 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 5449
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 2646
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 3927
 • باغ ویلا 4800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 878
 • محمدشهر
 • 1454
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 2391
 • باغ ویلا 3500 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 3053
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 12214
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 780
 • وحیدیه
 • 4197

باغ ویلا ویژه