باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 4000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1499
 • وحیدیه
 • 203
 • باغ ویلا 5000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 750
 • ارسطو
 • 9913
 • باغ ویلا 4200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1405
 • خوشنام
 • 962
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1386
 • خوشنام
 • 1339
 • باغ ویلا 4600 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1354
 • محمدشهر
 • 983
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1343
 • محمدشهر
 • 2298
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 3579
 • باغ ویلا 3030 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 10797
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 7107
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1260
 • محمدشهر
 • 1453
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1170
 • شهریار
 • 3732
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 10634
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 2885
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 4748
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 5695
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 6115
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 9203
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 3335
 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 8234
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 3616
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 5540

باغ ویلا ویژه