باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1386
 • خوشنام
 • 326
 • باغ ویلا 4600 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1354
 • محمدشهر
 • 319
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1343
 • محمدشهر
 • 634
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 2876
 • باغ ویلا 3030 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 5679
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 7344
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 5418
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1260
 • محمدشهر
 • 905
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1170
 • شهریار
 • 2877
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 9575
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 2180
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 3755
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 4624
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 4457
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 7896
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 2533
 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 5945
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 2841
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 4494
 • باغ ویلا 4800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 878
 • محمدشهر
 • 1564
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 2739

باغ ویلا ویژه