باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 4000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1499
 • وحیدیه
 • 1090
 • باغ ویلا 5000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 750
 • ارسطو
 • 10689
 • باغ ویلا 4200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1405
 • خوشنام
 • 1367
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1386
 • خوشنام
 • 1739
 • باغ ویلا 4600 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1354
 • محمدشهر
 • 1284
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1343
 • محمدشهر
 • 2800
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 3873
 • باغ ویلا 3030 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 11807
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 7694
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1260
 • محمدشهر
 • 1757
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1170
 • شهریار
 • 4025
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 10895
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 3108
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 5005
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 6303
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 6439
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 9628
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 3574
 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 8534
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 3741
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 5739

باغ ویلا ویژه