باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 4000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1499
 • وحیدیه
 • 899
 • باغ ویلا 5000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 750
 • ارسطو
 • 10513
 • باغ ویلا 4200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1405
 • خوشنام
 • 1293
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1386
 • خوشنام
 • 1622
 • باغ ویلا 4600 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1354
 • محمدشهر
 • 1201
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1343
 • محمدشهر
 • 2670
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 3827
 • باغ ویلا 3030 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 11568
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1190
 • شهریار
 • 7549
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1260
 • محمدشهر
 • 1703
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1170
 • شهریار
 • 3966
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 10831
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 3054
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 4954
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 6230
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 6364
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 9533
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 3494
 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 8426
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 3709
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 5692

باغ ویلا ویژه