باغ ویلا از 500 تا 750 میلیون

  • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

  • کد: 1004
  • لم آباد
  • 2797
  • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

  • کد: 987
  • ملارد
  • 3166
  • باغ ویلا 470 متری در لم آباد ملارد

  • کد: 953
  • لم آباد
  • 3482
  • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

  • کد: 939
  • خوشنام
  • 1244
  • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

  • کد: 925
  • لم آباد
  • 1293
  • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

  • کد: 894
  • لم آباد
  • 1240
  • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

  • کد: 823
  • کردزار
  • 2132
  • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

  • کد: 813
  • کردزار
  • 1913
  • باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار

  • کد: 612
  • کردزار
  • 2780
  • باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار

  • کد: 800
  • کردزار
  • 1648
  • باغ ویلا 1800 متری در یبارک شهریار

  • کد: 757
  • یبارک
  • 2980
  • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

  • کد: 653
  • کردزار
  • 4859
  • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

  • کد: 741
  • کردزار
  • 1599
  • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

  • کد: 739
  • لم آباد
  • 1849
  • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

  • کد: 15
  • کردزار
  • 1488
  • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

  • کد: 795
  • ملارد
  • 3960
  • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

  • کد: 549
  • شهریار
  • 2646
  • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

  • کد: 676
  • قشلاق
  • 1307
  • باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

  • کد: 701
  • کردزار
  • 3796
  • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

  • کد: 654
  • کردزار
  • 3661

باغ ویلا ویژه