باغ ویلا از 500 تا 750 میلیون

 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 987
 • ملارد
 • 347
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 980
 • لم آباد
 • 389
 • باغ ویلا 470 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 953
 • لم آباد
 • 637
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 939
 • خوشنام
 • 499
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 936
 • ملارد
 • 582
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 925
 • لم آباد
 • 447
 • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 894
 • لم آباد
 • 720
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 1309
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 1067
 • باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 1884
 • باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار

 • کد: 800
 • کردزار
 • 1040
 • باغ ویلا 1800 متری در یبارک شهریار

 • کد: 757
 • یبارک
 • 1573
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 653
 • کردزار
 • 3220
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 741
 • کردزار
 • 1060
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 739
 • لم آباد
 • 1126
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 1020
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 795
 • ملارد
 • 2214
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 549
 • شهریار
 • 2004
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 676
 • قشلاق
 • 925
 • باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 2640
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 2125

باغ ویلا ویژه