باغ ویلا از 500 تا 1000 متری

 • باغ ویلا 830 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1196
 • کردزار
 • 585
 • باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1195
 • کردزار
 • 686
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1194
 • شهریار
 • 706
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 956
 • خوشنام
 • 3336
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1191
 • کردزار
 • 1181
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 681
 • خوشنام
 • 2929
 • باغ ویلا 540 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1188
 • کردزار
 • 1493
 • باغ ویلا 690 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1187
 • کردامیر
 • 1303
 • باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1185
 • قشلاق
 • 1400
 • باغ ویلا 620 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1184
 • لم آباد
 • 1400
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1183
 • کردزار
 • 1487
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1182
 • لم آباد
 • 688
 • باغ ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1171
 • وحیدیه
 • 1063
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1168
 • خوشنام
 • 1363
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1167
 • کردزار
 • 1930
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 4416
 • باغ ویلا 750 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1166
 • محمدشهر
 • 1615
 • باغ ویلا 900 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1165
 • ابراهیم اباد
 • 787
 • باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1164
 • کردامیر
 • 939
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 1163
 • تیسفون
 • 1457
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1162
 • لم آباد
 • 1030

باغ ویلا ویژه