باغ ویلا از 500 تا 1000 متری

 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 8877
 • باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1505
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 93
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1502
 • کردزار
 • 858
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1500
 • ملارد
 • 101
 • باغ ویلا 750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1494
 • خوشنام
 • 223
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1493
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 221
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1492
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 137
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1370
 • خوشنام
 • 1609
 • باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1490
 • ملارد ویلا شمالی
 • 210
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1433
 • کردزار
 • 313
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1486
 • یبارک
 • 258
 • باغ ویلا 720 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1484
 • ملارد
 • 415
 • باغ ویلا 830 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1483
 • ملارد
 • 530
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 1476
 • تیسفون
 • 547
 • باغ ویلا 675 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1479
 • لم آباد
 • 259
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1235
 • ملارد
 • 3777
 • باغ ویلا 630 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1475
 • ملارد ویلا شمالی
 • 499
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1478
 • کردزار
 • 291
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1473
 • خوشنام
 • 220
 • باغ ویلا 520 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1373
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 1045
 • باغ ویلا 860 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1469
 • لم آباد
 • 303

باغ ویلا ویژه