باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 525 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1073
 • ملارد
 • 79
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1071
 • محمدشهر
 • 163
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1036
 • کردزار
 • 1332
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1058
 • ملارد
 • 210
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1054
 • ملارد
 • 303
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1033
 • یبارک
 • 399
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1032
 • لم آباد
 • 684
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1023
 • لم آباد
 • 644
 • باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1022
 • کردزار
 • 897
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1016
 • لم آباد
 • 874
 • باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1013
 • قشلاق
 • 1740
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1010
 • لم آباد
 • 633
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 748
 • باغ ویلا 800 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 988
 • ابراهیم اباد
 • 990
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 1061
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 1182
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 974
 • کردزار
 • 1342
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 1342
 • باغ ویلا 850 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 963
 • ویلادشت
 • 481
 • باغ ویلا 570 متری در ملارد ملارد

 • کد: 961
 • ملارد
 • 618
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 960
 • شهریار
 • 885

باغ ویلا ویژه