باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 808
 • کردزار
 • 385
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 272
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 349
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 814
 • لم آباد
 • 137
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 245
 • باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 170
 • باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

 • کد: 783
 • شهریار
 • 406
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 618
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 728
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 418
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 484
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 457
 • باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 744
 • لم آباد
 • 226
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 340
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 205
 • شهریار
 • 283
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 363
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 732
 • فردوسیه
 • 367
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 509
 • باغ ویلا 1100 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 694
 • صفادشت
 • 493
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 728
 • ملارد
 • 318
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 704
 • یوسف آباد
 • 400

باغ ویلا ویژه