باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 906
 • کردزار
 • 64
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 900
 • دهکده ویلایی باران
 • 103
 • باغ ویلا 1680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 899
 • کردامیر
 • 100
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 892
 • لم آباد
 • 166
 • باغ ویلا 700 متری در یبارک شهریار

 • کد: 891
 • یبارک
 • 288
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 808
 • کردزار
 • 919
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 438
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 585
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 814
 • لم آباد
 • 250
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 367
 • باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 243
 • باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

 • کد: 783
 • شهریار
 • 654
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 799
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 990
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 550
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 599
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 688
 • باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 744
 • لم آباد
 • 293
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 443
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 205
 • شهریار
 • 359
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 472

باغ ویلا ویژه