باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1087
 • ملارد
 • 214
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1086
 • ملارد
 • 233
 • باغ ویلا 1030 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1085
 • وحیدیه
 • 244
 • باغ ویلا 525 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1073
 • ملارد
 • 925
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1071
 • محمدشهر
 • 887
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1036
 • کردزار
 • 1920
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1058
 • ملارد
 • 420
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1054
 • ملارد
 • 515
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1033
 • یبارک
 • 541
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1032
 • لم آباد
 • 960
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1023
 • لم آباد
 • 785
 • باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1022
 • کردزار
 • 1062
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1016
 • لم آباد
 • 1103
 • باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1013
 • قشلاق
 • 2143
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1010
 • لم آباد
 • 729
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 877
 • باغ ویلا 800 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 988
 • ابراهیم اباد
 • 1113
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 1184
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 1348
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 974
 • کردزار
 • 1523
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 1639

باغ ویلا ویژه