باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 935
 • ملارد
 • 39
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 934
 • ملارد
 • 17
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 928
 • ملارد
 • 110
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 131
 • باغ ویلا 1200 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 191
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 906
 • کردزار
 • 453
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 900
 • دهکده ویلایی باران
 • 388
 • باغ ویلا 1680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 899
 • کردامیر
 • 231
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 892
 • لم آباد
 • 455
 • باغ ویلا 700 متری در یبارک شهریار

 • کد: 891
 • یبارک
 • 746
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 882
 • کردزار
 • 515
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 808
 • کردزار
 • 1324
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 617
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 864
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 814
 • لم آباد
 • 380
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 444
 • باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 337
 • باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

 • کد: 783
 • شهریار
 • 845
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 1214
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 1096
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 959

باغ ویلا ویژه