باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 967
 • باغ ویلا 800 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 988
 • ابراهیم اباد
 • 225
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 343
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 349
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 974
 • کردزار
 • 423
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 215
 • باغ ویلا 850 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 963
 • ویلادشت
 • 239
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 960
 • شهریار
 • 317
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 1478
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 954
 • کردزار
 • 346
 • باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 952
 • خوشنام
 • 373
 • باغ ویلا 10000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 949
 • کردزار
 • 466
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 946
 • قشلاق
 • 380
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 945
 • لم آباد
 • 313
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 559
 • ویلادشت
 • 896
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 1285
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 1629
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 1133
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 935
 • ملارد
 • 370
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 928
 • ملارد
 • 459
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 416

باغ ویلا ویژه