باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1041
 • کردزار
 • 295
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1040
 • شهریار
 • 203
 • باغ ویلا 1250 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1037
 • یبارک
 • 281
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1034
 • لم آباد
 • 219
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1031
 • شهریار
 • 363
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1027
 • ملارد
 • 345
 • باغ ویلا 1200 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1021
 • کهنز
 • 685
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 1479
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 2826
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 847
 • شهریار
 • 1287
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 2187
 • باغ ویلا 900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1001
 • محمدشهر
 • 843
 • باغ ویلا 900 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 998
 • لم آباد
 • 808
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 2730
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 796
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 962
 • خوشنام
 • 820
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ملارد

 • کد: 957
 • ملارد
 • 565
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 956
 • خوشنام
 • 807
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 428
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 951
 • کردزار
 • 774
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 950
 • شهریار
 • 840

باغ ویلا ویژه