باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 847
 • شهریار
 • 516
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 971
 • باغ ویلا 900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1001
 • محمدشهر
 • 120
 • باغ ویلا 900 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 998
 • لم آباد
 • 117
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 1800
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 219
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 964
 • خوشنام
 • 488
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 962
 • خوشنام
 • 329
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ملارد

 • کد: 957
 • ملارد
 • 313
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 956
 • خوشنام
 • 408
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 259
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 951
 • کردزار
 • 413
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 950
 • شهریار
 • 538
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 947
 • خوشنام
 • 355
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 579
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 942
 • خوشنام
 • 717
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 512
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 1464
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 885
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 932
 • ملارد
 • 391
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 930
 • خوشنام
 • 468

باغ ویلا ویژه