باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 1241
 • باغ ویلا 830 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1065
 • شهریار
 • 175
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1062
 • شهریار
 • 332
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 2618
 • باغ ویلا 1300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1060
 • شهریار
 • 211
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1056
 • شهریار
 • 334
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 2035
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1050
 • کردزار
 • 384
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1045
 • خوشنام
 • 483
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 2968
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 3990
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1048
 • شهریار
 • 295
 • باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1041
 • کردزار
 • 855
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1040
 • شهریار
 • 456
 • باغ ویلا 1250 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1037
 • یبارک
 • 485
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1034
 • لم آباد
 • 395
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1031
 • شهریار
 • 583
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1027
 • ملارد
 • 610
 • باغ ویلا 1200 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1021
 • کهنز
 • 1017
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 1646
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 3100

باغ ویلا ویژه