باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 964
 • خوشنام
 • 73
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 962
 • خوشنام
 • 112
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ملارد

 • کد: 957
 • ملارد
 • 134
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 956
 • خوشنام
 • 177
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 129
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 951
 • کردزار
 • 220
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 950
 • شهریار
 • 306
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 947
 • خوشنام
 • 232
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 369
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 942
 • خوشنام
 • 461
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 281
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 1231
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 774
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 932
 • ملارد
 • 278
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 930
 • خوشنام
 • 347
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 927
 • ملارد
 • 427
 • باغ ویلا 1680 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 924
 • خوشنام
 • 374
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 546
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 917
 • خوشنام
 • 710
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 589
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 908
 • ملارد
 • 501

باغ ویلا ویژه