باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 5087
 • باغ ویلا 500 متری در شهرک ناز فردیس

 • کد: 1109
 • شهرک ناز
 • 423
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1107
 • کردزار
 • 762
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1094
 • شهریار
 • 447
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1090
 • خوشنام
 • 527
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1084
 • کردزار
 • 1333
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1081
 • ملارد
 • 1339
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1080
 • ملارد
 • 535
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 2180
 • باغ ویلا 830 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1065
 • شهریار
 • 684
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1062
 • شهریار
 • 1201
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1061
 • ملارد
 • 654
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 3604
 • باغ ویلا 1300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1060
 • شهریار
 • 688
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1056
 • شهریار
 • 816
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 2645
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1050
 • کردزار
 • 834
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1045
 • خوشنام
 • 1121
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 4248
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 5059
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1048
 • شهریار
 • 585

باغ ویلا ویژه