باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1090
 • خوشنام
 • 29
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1084
 • کردزار
 • 409
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1081
 • ملارد
 • 423
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1080
 • ملارد
 • 195
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 1755
 • باغ ویلا 830 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1065
 • شهریار
 • 480
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1062
 • شهریار
 • 720
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 3135
 • باغ ویلا 1300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1060
 • شهریار
 • 425
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1056
 • شهریار
 • 545
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 2307
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1050
 • کردزار
 • 556
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1045
 • خوشنام
 • 766
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 3495
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 4519
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1048
 • شهریار
 • 414
 • باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1041
 • کردزار
 • 1131
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1040
 • شهریار
 • 592
 • باغ ویلا 1250 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1037
 • یبارک
 • 593
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1034
 • لم آباد
 • 512
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1031
 • شهریار
 • 728

باغ ویلا ویژه