بانک مرکزی در یک بخشنامه قوانینی که بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسه های اعتباری را نظارت می کند، به تمام بانک ها و موسسه های اعتباری اعلام کرد.

 از موثرترین و مهمترین  واسطه های گردش پول، بانک ها هستند که پول های  اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع کرده و در اختیار کسانی قرار می دهند که در زمینه ی اقتصاد فعال هستند. در نتیجه این کار باعث شده است  که منابع مالی طرح ها و پروژ های اقتصادی تامین شود و اقتصاد رشد خوبی داشته باشد.

املاک تهران:

 اگر بانک ها دچار مشکل مالی شوند، اگر دارایی های بانک تبدیل به اوراق بها دار شوند، منابع مالی آن ها با یک روش جدید تامین می شود. اوراق بهادار با حمایت وام های رهنی، ابزاری می باشد  که نشان می دهد حقوق کسی که آن اوراق را در اختیار دارد، بر وجوه دریافتی از ناشر است.

اوراق بهادار با حمایت دارایی که جریان نقدی آن ها را به حمایت اصل و سود های پرداختی به راه خود ادامه می دهد و خود مجموعه ای از وام های رهنی است.

در هفدهم بهمن ماه سال جاری  ده مورد از قوانین نظارت بر نشر اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار تصویب شد،که بر پایه این قوانین منتشر کردن اوراق رهنی توسط موسسه های اعتباری بر پایه ی قوانین زیر و با اجازه از بانک مرکزی انجام می شود.

بر اساس این قانون موسسه اعتباری وظیفه دارد که برای گرفتن مجوز منتشر کردن اوراق رهنی در بازار سرمایه، ابتدا موافقت بانک مرکزی را بگیرد و سپس یک گزارش توجیهی برای تامین منابع مالی از راه منتشر کردن اوراق رهنی، به همراه نظر حسابرس مورد اعتماد بانک مرکزی را به این بانک ارسال نماید.

و بانک مرکزی تا مدت ۳۰ روز کاری پس از گذشت تکمیل مدارک، نظریه ی خود را در این مورد ، با در نظر گرفتن سیاست های پولی و اعتباری به موسسه اعتباری مورد نظر ابلاغ می کند.

و موسسه اعتباری مورد نظر  تنها اجازه دارد که اوراق رهنی مربوط به اتکا تسهیلات فروش قسطی و مرابحه خرید مسکن را منتشر کند.

باید حداقل ۲ سال از تاریخ اعطا شدن امکانات و تسهیلات اوراق رهنی گذشته باشد و بر پایه ی قوانین و ضوابط اعلام شده ی بانک مرکزی در مورد دسته بندی دارایی های موسسات اعتباری، در طبقه بندی جاری شده، قرار داشته باشند.

املاک تهران:

تحت هیچگونه شرایطی یک موسسه اعتباری اجازه ندارد که تسهیلاتی به نهادهای واسطه و ضامن و متعهد به پذیره نویسی اوراق رهنی مورد ارتباط با خود و همچنین دیگر موسسات اعتباری ارائه دهد؛ تا زمان سر رسیدن اوراق و زمانی که اجازه ی خریداری اوراق رهنی مرتبط با خود را داشته باشند.

با این بخش نامه ی بانک مرکزی که امروز در روز یکشنبه انتشار یافت، موسسه اعتباری وظیفه دارد که در ضمانت و پذیره نویسی اوراق رهنی مرتبط با خود و دیگر موسسات اعتباری قوانین ناظر بر امکانات و تعهدات بزرگ، تسهیلات و تعهدات کسانی که مرتبط با آن هستند و سایر قوانین، عمل نماید.

هزینه ی مالی منتشر کردن اوراق رهنی که قابل محاسبه درحساب های سهم سپرده گزار از سود مشاع در قالب دستور العمل چگونگی حساب کردن سود مشاع نخواهد بود.

از وظایف موسسه اعتباری این می باشد که ، تسهیلات و امکانات موضوع اوراق رهنی را از حساب های خودش خارج نماید.وظیفه بانک مرکزی این می باشد که سرفصل حساب های دفتر کل را در مورد موضوع انتشار اوراق رهنی ایجاد نماید.