باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1089
 • ملارد
 • 855
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1090
 • خوشنام
 • 1411
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1068
 • شهریار
 • 2263
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1039
 • شهریار
 • 3069
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1037
 • شهریار
 • 1739
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 652
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 3532
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1102
 • خوشنام
 • 1389
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 5299
 • باغ ویلا 2400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1112
 • شهریار
 • 986
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 770
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 835
 • محمدشهر
 • 2954
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 4366
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 2363
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1106
 • کردزار
 • 2001
 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 689
 • باغ ویلا 1050 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1101
 • کردامیر
 • 781
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 942
 • خوشنام
 • 3802
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 6896
 • باغ ویلا 1000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 66
 • ارسطو
 • 2616
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1095
 • خوشنام
 • 1670

باغ ویلا ویژه