باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 34
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 43
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 93
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 358
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 155
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 887
 • دهکده فردیس
 • 154
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 313
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 257
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 464
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 336
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 2172
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 1343
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 292
 • باغ ویلا 2700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 803
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 585
 • محمدشهر
 • 1942
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 1200
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 949
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 743
 • زیبادشت
 • 485
 • باغ ویلا 2100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 738
 • شهریار
 • 425
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 43
 • تیسفون
 • 1429
 • باغ ویلا 3000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 56
 • زیبادشت
 • 1456

باغ ویلا ویژه