خرید باغ ویلا با توجه به قیمتی که دارد برای بسیاری از مردم جامعه ممکن نیست، از این رو بسیاری از مردم ترجیح میدهند که با خرید باغ و تغییر کاربری آن، صاحب باغ ویلا شوند که این کار ساده نبوده و  انجام امور اداری  برای این کار از واجبات بوده و مدت زمان طولانی را طی میکند.

مراحل تغییر کاربری باغ به باغ ویلا

1.مدارکی که باید متقاضی به جهاد کشاورزی تحویل دهد،در خواستی بوده که به همراه مجوز تاسیس و مدارک مالکیت باید همراه داشته باشد.همچنین به همراه داشتن نقشه عرصه ا ی که مدنظر متقاضی بوده به همراه نظریه اداره کل محیط زیست استان ضروری است،و پاسخ دستگاه های مربوط در چهارچوب ماده هفت به مدیریت جهاد کشاورزی تحویل داده می شود.

2.مديريت جهاد كشاورزي پس از اتمام بررسي و درخواست، اقدام به تهيه کروکی و گزارش و مدارک مورد نياز باغ ویلا کرده و  به مديريت امور زمین های استان ارسال کند.

3.گزارش مديريت جهاد كشاورزي و درخواست متقاضي ، ثبت دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي مي گردد.

4.اگر زمین مورد نظر باغ و یا زمین کشاورزی نباشد، پس از این که رياست سازمان آن زمین را تایید کرد، پاسخ لازم به متقاضی و مراجع مربوطه توسط دبيرخانه اعلام می شود . دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت زمین ها در صورت فراهم نبودن مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی به مدت يک ماه از تاريخ ثبت درخواست ، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج می نمايد.

5.با ارائه مدارک و مستندات و تكميل بودن پرونده و اینکه آیا زمین مورد نظر زمین کشاورزی است، تقاضا در نوبت دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.

6.طرح پرونده در كميته كار كميسيون و در صورت لزوم بازديد اعضاء كميته كار از اراضي و اعلام نظر كارشناسي که توسط دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي صورت می گیرد.

7.طرح پرونده در كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري زمین های کشاورزی و باغ ها و اعلام نظر كميسيون در مورد درخواست تغييركاربري توسط دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور اراضي.

8.در صورت مخالفت كميسيون با تغيير كاربري باغ به باغ ویلا نتيجه به متقاضي و دستگاه مربوطه توسط دبير كميسيون اعلام مي شود.

9.در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري چنانچه طرح مورد نظر مشمول پرداخت عوارض قانوني نباشد توسط دبيركميسيون ، مجوز لازم صادر مي شود.

10.در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري ، چنانچه طرح مشمول پرداخت عوارض باشد پرونده توسط دبيركميسيون به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان جهت تعيين قيمت اراضي از طريق كميسيون تقويم مستقر در شهرستان ارجاع مي گردد .

11. كميسيون تقويم اراضي مستقر در مديريت جهاد كشاورزي برای قيمت اراضي اقدام می کنند و نظر كميسيون تقويم توسط مديريت جهاد كشاورزي به دبيرخانه كميسيون و  به متقاضي به جهت واريز مبلغ  می باشد.

12. توسط متقاضي مبلغ ارزیابی به حساب خزانه واریز می شود و توسط مديريت جهاد كشاورزي فيش مربوطه به دبيرخانه كميسيون مستقر در مديريت امور زمین ها ارسال مي شود.


13. مجوز تغييركاربري برابر مساحت مورد مصوب جهت اجراي طرح براي متقاضي توسط دبيركميسيون تبصره 1 ماده 1 مستقر در مديريت امور اراضی صادر مي گردد و نتيجه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نيز اعلام مي شود.

14. مديريت جهاد كشاورزي بر درست  اجرا شدن طرح نظارت دارد و در صورت برخورد هرگونه تخلف پرونده به مراجع قضائي مراجعه می شود.