آبیاری باغ


آبیاری باغ ویلا را میتوان از موارد حائز اهمیت دانست،چرا که محوطه سازی باغ ویلا مستلزم رشد درست گیاهان  و درختچه های زینتی،درختان و گل کاری می باشد.آبیاری به معنای پخش آب روی زمین به منظور نفوذ در خاک برای استفاده گیاهان وهمچنین تولید محصول می‌باشد. به دلیل اینکه در بیشتر موارد در باغ ویلاها سکونت به صورت دائمی نمی باشد،آبیاری باغ ها نیازمند روش های جدید تری می باشد.در کشور ما فقط 15 درصد از زمین های کشاورزی دنیا آبیاری می شوند و 85 درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما غذای مردم و بیشتر تولیدات کشاورزی  از همین زمین های آبی حاصل می‌شود. در واقع می توان اشاره کرد که آبیاری در حفظ باغ ویلاها نقش مهم و پررنگی دارد.


آبیاری‌های جدید در باغ ویلاها را میتوانیم به دو شکل نام ببریم: آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای،تحقیقات نشان میدهد که استفاده از آبیاری بارانی حدود 25 درصد از قطره ای پایین تر می باشد.آبیاری قطره ای  تا 95 درصد و آبیاری بارانی تا 70 درصد می باشد.در آبیاری قطره ای چیزی حدود 5درصد و در آبیاری بارانی چیزی حدود 20 در صد آب اتلاف می شود. این در حالی است که آبیاری در بیشتر نقاط کشور به روش سطحی صورت می گیرد.در آبیاری سطحی 50 تا 70 درصد از آب مصرفی به هدر می رود و تلفات کشاورزی زیاد خواهد بود.برای اینکه اقتصاد در زمینه کشاورزی پیشرفت کند باید از روش های جدید و مناسب استفاده کرد و اگر از این روش ها استفاده نشود، بحران بی آبی در همه جای کشور گریبان کشاورزان را خواهد گرفت.سیستم های آبیاری جدید از هدر رفتن آب جلوگیری می کنند و در نتیجه به رشد اقتصادی در زمینه کشاورزی  هم کمک کرده تا بتوان درجهت آن به توسعه ای پایدار در این زمینه دست یافت.