باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 4)

 • باغ ویلا 1830 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 871
 • قشلاق
 • 552
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 868
 • خوشنام
 • 881
 • باغ ویلا 1020 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 867
 • کردامیر
 • 1762
 • باغ ویلا 1020 متری در کردزار شهریار

 • کد: 865
 • کردزار
 • 950
 • باغ ویلا 1024 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 860
 • زیبادشت
 • 900
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 858
 • خوشنام
 • 1777
 • باغ ویلا 1050 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 857
 • لم آباد
 • 463
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 855
 • کردزار
 • 647
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 854
 • کردزار
 • 1048
 • باغ ویلا 1700 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 853
 • کردامیر
 • 581
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 1615
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 1840
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 835
 • محمدشهر
 • 905
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 848
 • کردزار
 • 459
 • باغ ویلا 1200 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 846
 • فردوسیه
 • 606
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 845
 • خوشنام
 • 659
 • باغ ویلا 1070 متری در کردزار شهریار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 518
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 1008
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 1325
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 1683
 • باغ ویلا 1600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 828
 • کردزار
 • 2024

باغ ویلا ویژه