باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1197
 • دهکده ویلایی باران
 • 101
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 3797
 • باغ ویلا 1300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1117
 • لم آباد
 • 1362
 • باغ ویلا 1075 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1192
 • ملارد
 • 221
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1189
 • ملارد
 • 717
 • باغ ویلا 1050 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1101
 • کردامیر
 • 1417
 • باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1181
 • کردزار
 • 1159
 • باغ ویلا 1400 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1180
 • لم آباد
 • 564
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1179
 • خوشنام
 • 1233
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 873
 • شهریار
 • 3214
 • باغ ویلا 1027 متری در البرز البرز

 • کد: 1177
 • البرز
 • 613
 • باغ ویلا 1200 متری در یوسف آباد ملارد

 • کد: 967
 • یوسف آباد
 • 1350
 • باغ ویلا 1350 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1173
 • کردامیر
 • 624
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1169
 • ملارد
 • 547
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 4157
 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 754
 • قشلاق
 • 2409
 • باغ ویلا 1100 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1161
 • ارسطو
 • 505
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 6688
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 896
 • شهریار
 • 3641
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1089
 • ملارد
 • 1983
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1157
 • شهریار
 • 1093

باغ ویلا ویژه