باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1456
 • شهریار
 • 100
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1452
 • شهریار
 • 125
 • باغ ویلا 1430 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1413
 • خوشنام
 • 1187
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 3683
 • باغ ویلا 1100 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1450
 • ابراهیم اباد
 • 96
 • باغ ویلا 1100 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1449
 • ملارد
 • 158
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1445
 • کردزار
 • 209
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1441
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 139
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1439
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 149
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1256
 • کردامیر
 • 1677
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1432
 • کردزار
 • 446
 • باغ ویلا 1250 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1429
 • کردامیر
 • 536
 • باغ ویلا 1200 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1427
 • صفادشت
 • 238
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1426
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 456
 • باغ ویلا 1200 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1420
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 615
 • باغ ویلا 1200 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1414
 • ملارد ویلا شمالی
 • 560
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1401
 • ملارد ویلا شمالی
 • 405
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1399
 • ملارد ویلا شمالی
 • 583
 • باغ ویلا 1135 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1394
 • صفادشت
 • 818
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1835
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 11336

باغ ویلا ویژه