باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 2982
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 2556
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1113
 • شهریار
 • 227
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 2553
 • باغ ویلا 1850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1111
 • شهریار
 • 184
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 835
 • محمدشهر
 • 1991
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 1572
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 795
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1106
 • کردزار
 • 801
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1102
 • خوشنام
 • 465
 • باغ ویلا 1050 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1101
 • کردامیر
 • 479
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1100
 • محمدشهر
 • 720
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 5009
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 4846
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 5573
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1095
 • خوشنام
 • 712
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 1886
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 3907
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1096
 • شهریار
 • 539
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1090
 • خوشنام
 • 504
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1089
 • ملارد
 • 534

باغ ویلا ویژه