باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 873
 • شهریار
 • 13
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 872
 • کردزار
 • 15
 • باغ ویلا 1830 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 871
 • قشلاق
 • 10
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 868
 • خوشنام
 • 100
 • باغ ویلا 1020 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 867
 • کردامیر
 • 205
 • باغ ویلا 1020 متری در کردزار شهریار

 • کد: 865
 • کردزار
 • 119
 • باغ ویلا 1024 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 860
 • زیبادشت
 • 151
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 198
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 858
 • خوشنام
 • 192
 • باغ ویلا 1050 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 857
 • لم آباد
 • 130
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 855
 • کردزار
 • 153
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 854
 • کردزار
 • 259
 • باغ ویلا 1700 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 853
 • کردامیر
 • 123
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 314
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 369
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 835
 • محمدشهر
 • 242
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 848
 • کردزار
 • 136
 • باغ ویلا 1200 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 846
 • فردوسیه
 • 140
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 845
 • خوشنام
 • 185
 • باغ ویلا 1070 متری در کردزار شهریار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 189
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 272

باغ ویلا ویژه